1: /*
 2:     CalculaPotencia.jmm

 4:     Calcula la potencia de un nÃēmero para Zero en J--

 6:     Para compilar:
 7:         j-- CalculaPotencia.jmm
 8:         za CalculaPotencia

 10:     Ejecutar:
 11:         zvm CalculaPotencia

 13:     Pablo Martínez
 14:     J. Baltasar García
 15:     (c) 2005
 16: */

 18: class CalculaPotencia extends ConsoleApplication {
 19: 
 20:     int calcularPotencia(int i,int j)
 21:     {    
 22:         int toret;
 23: 
 24:         if ( j == 0 ) {
 25:             return 1;
 26:         }
 27: 
 28:         if ( j == 1 ) {
 29:             return i;
 30:         }
 31: 
 32:         toret = i;
 33:         j--;
 34: 
 35:         while( j != 0 )
 36:         {
 37:             toret *= i;
 38:             j--;
 39:         }
 40: 
 41:         return toret;
 42:     }
 43:     
 44:     void doIt(){
 45:         int i;
 46:         int j;
 47: 
 48:         try{
 49:             System.console.write( "Introduzca el numero:" );
 50:             i = Int.parseString( System.console.read() );
 51: 
 52:             System.console.write( "Introduzca el exponente:" );
 53:             j = Int.parseString( System.console.read() );
 54: 
 55:             System.console.write( "El resultado es: " );
 56:             System.console.write( calcularPotencia( i , j ) );
 57:         } catch( ESemantic e ){
 58:             System.console.write("No es un numero.");
 59:         }
 60:     }
 61: }